• Spørsmål:
  Mister vi frelsen hver gang vi synder?

 • Svar:
  Svaret er nei! Så absolutt ikke. Men igjen er det noen som spør: Hvor mange synder skal til før jeg mister frelsen da? Hvis jeg for eksempel drikker alkohol, hvor mange glass skal til for at jeg tipper over? 

  Hvis du forstår at frelsen handler om et nært forhold med din himmelske far og skaper er faktisk disse spørsmålene irrelevante.

  Din synd er betalt for og Gud gjør ikke med deg etter dine synder.
  Gud gjør ikke med deg etter din synd, det vil si du mister ikke frelsen når du synder!
  Sal 103:10-12
  10 Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger.
  11 For så høy som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham.
  12 Så langt som øst er fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss.

  Heb 10:10 og 16-18
  10 Ved denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret én gang for alle.
  16 Dette er den pakt jeg vil opprette med dem etter disse dager – så sier Herren: Jeg vil gi mine lover i deres hjerter og skrive dem i deres sinn,
  17 og deres synder og deres overtredelser vil jeg ikke mer komme i hu.
  18 Men der det er forlatelse for syndene, trenges ikke lenger noe offer for synd.

  2Kor 5:21
  21 Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud.

  Som vi har sett på i denne undervisningen så mister du ikke din frelse på grunn av din synd. For din synd er betalt for, både det du har begått før og i fremtiden. Så du faller ikke inn og ut av himmelen hver gang du synder. Gud gjør ikke med deg etter dine synder, står det her i Salme 103, og han har til og med glemt dem står det i Hebreerbrevet. Hadde Gud gjort med oss etter våre synder, ville vi alle ha vært i trøbbel. For en synd er nok til å sende oss i fortapelsen. Hvis vi har begått en synd eller ett lovbrudd, så sier faktisk Jakob at vi er skyldig i dem alle.
  Jak 2:10
  10 For den som holder hele loven, men snubler i ett bud, han er blitt skyldig i dem alle.

  Det finnes ikke noen små synder og store synder for Gud. For Gud er synd en synd, og hvis han skulle gjøre med deg og dømme deg etter en synd, måtte han gjøre med deg og dømme deg etter alle dine synder.
  Så Gud tilgav oss alle våre synder for 2000 år siden, og Jesus kom for å opprette det som synd hadde gjort; skille oss fra et nært fellesskap med Gud. Sannheten er at Gud har allerede dømt din synd ved sin sønn Jesus.
  Rom 8:3
  3 For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet,

  I 1Joh sier Johannes at: Hvis dere synder. Han sier dette til de kristne. Hvis de hadde mistet sin frelse når de syndet, ville ikke Johannes ha skrevet det han skrev. Da ville han kanskje heller ha skrevet: Husk å omvende dere veldig fort så dere ikke går fortapt.  Men han skriver:
  I 1Joh 2:1-2
  1 Mine barn! Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige.
  2 Og han er en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens.

  Det er en annen interessant ting her i vers 2. Det står at Jesus er en soning ikke bare for våre, men for hele verden. Det står ikke at han vil bli en soning når vi mottar Gud eller omvender oss. Men han er en soning for verden, frelsen er universal, den er tilgjengelig for alle. Dette går også i tråd med det Johannes skriver i John 3:17 om at han kom for å frelse verden, ikke dømme den. Så Gud har frelst verden og han har gjort noe med syndens problem en gang for alle.
  Men vil det si at alle mennesker er frelst, eller at det ikke går an å falle fra når man har blitt en kristen? Jeg tror ikke det!

  Du mister ikke frelsen når du synder, men du har en fri vilje, og med din frie vilje kan du velge å gi avkall på frelsen. Så du kan velge å ta imot frelsen eller forkaste den, og du kan forkaste den selv om du har tatt i mot Jesus. Du kan avvise troen og Gud.
   
  Frelst ved tro
  Det var ikke ved gjerninger du ble frelst.

  Mange tror at fordi man er barnedøpt så er man en kristen og på vei til himmelen, men det er ikke hva du gjør og har gjort som vil frelser deg, det er kun tro som kan det.
  Rom 10:9-11
  9 For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst.
  10 Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.
  11 For Skriften sier: Hver den som tror på ham, skal ikke bli til skamme.

  Å tro er ikke en følelse eller en intellektuell handling du gjør, men et valg. Du kan faktisk velge å tro Bibelen selv om du ikke forstår alt i den.

  Det er noen som tror at vi blir frelst ved tro, men så etter en liten stund, så vil Gud dømme oss for hva vi gjør, for da burde vi jo vite bedre. Hvis vi for eksempel ikke følger etter de ti bud, så kan vi miste frelsen igjen.
  Tingen er den at når det ikke er gjennom gjerninger jeg blir frelst, så er det heller ikke gjennom gjerninger du forblir frelst, men dette er også ved tro!
  1Pet 1:3-5
  3 Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde,
  4 til en arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som er gjemt for dere i himlene –
  5 dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro, til den frelse som er ferdig til å bli åpenbaret i den siste tid.

  Din frelse blir holdt oppe ved din tro!
  Så kan vi synde så mye vi vil da, siden ikke Gud dømmer oss lenger når vi har syndet?
  Nei langt der i fra (Se Rom 6:1), for husk at du har blitt en ny skapning og du har død bort i fra syndens makt, hvorfor skal du da legge deg under for dens makt, når du er fri fra den?

  Hvis du setter deg selv i en posisjon der du er i synd, lar du synden styre deg og du åpner deg selv opp for vantro og synd til å styre deg. Bibelen sier i Romerbrevet at
  Rom 6:16
  16 Vet dere ikke at når dere stiller dere fram som tjenere til lydighet mot noen, er dere tjenere under den dere lyder, enten det er under synden som fører til døden, eller det er under lydigheten som fører til rettferdighet?

  Mister du frelsen når du har vantro? Nei det gjør du ikke, men hvis du lar deg styre og ligge under for synd, vil dette føre deg vekk i fra et fellesskap med Gud, og dette igjen kan i verst fall føre til at du velger å fornekter Gud.

  Synd har negative konsekvenser på livene våre, og den kan gjøre ditt hjerte hard og kalt faktisk til det punktet der du kan forkaster frelsen, men jeg sier også at du mister ikke din frelse ved at du gjør synder.

  Husk å få med deg hele undervisningen om: Kan jeg miste frelsen?