• Spørsmål:
  Er vi fremdeles under moralloven (de ti bud)?

 • Svar:
  Jeg har et utdypende svar på dette. Få også med deg undervisningen: Loven og nåden (se også videoen under)
  --
  Loven, som Bibelen ofte referer til, inneholder mer en de ti bud, de er bare kjernen i loven. Du kan dele Moseloven opp i morallovene (de ti bud), seremonialloven og den borgerlige lovdelen.

  Når Pauls snakker om loven skiltes det i hovedsak til moralloven, men han referer også av og til, til de andre to lovdelene, som da han nevner, ritualer, mat og høytider. Disse tingene skriver han hovedsakelig til jøder, som hadde blitt kristne, men som fremdeles trodde de delvis måtte følge Moseloven (som blant annet ritualet; omskjærelsen).

  Lovens pakt var for jødene
  Det som er viktig å vite er at Sinai pakten som Moses inngikk med Gud var ment for jødene og jødene alene. Alle andre var utenfor denne pakten. Det vil si at alt som står i Moseloven var kun for jødene.

  Som en ikkejøde, hedning, så har du aldri egentlig vært under Moseloven i det hele tatt! Hverken moralloven (de ti bud), seremonialloven og den borgerlige lovdelen.
  Du var ikke under dens velsignelser, ei heller dens forbannelser.
  Noen kristne mener vi fremdeles må følge loven, selv om vi er hedninger(ikke jøder), fordi vi nå tror på Jesus.
  Dette får jeg ikke til å stemme med min Bibel i det hele tatt, spesielt ikke etter å ha lest Paulus sine brev.

  Vi kan lett blande den nye og den gamle pakt, og når Paulus snakker om at vi som ikke er jøder, har fått tatt del i pakten, kan vi tro det delvis handler om den gamle pakt. Men hvilken pakt er det vi har fått tatt del. Moses sin pakt på Sinai, eller den nye pakt som kom ved Jesus Kristus?
  John 1:17 (eBibelen – Guds Ord)
  17 For loven ble gitt ved Moses, men nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.

  Vi er under nådens pakt, og ikke under loven! Det er den pakten vi har fått tatt del i og som Paulus snakker om som var skjult og vare en hemmelighet for alle, frem til Jesus sin død og oppstandelse. (Det står om dette både i Romerbrevet og Efeserbrevet)
  Så sannheten om dette ble åpenbart ved Jesus, og den paktene du nå er under heter ikke Moseloven, men nåde!

  Vi må følge moralloven
  Det er noen som har argumentert med meg og sagt at Jesus døde bare for seremonialloven og den borgerlige lovdelen, og at Gud fremdeles dømmer oss ut i fra de ti bud, det vil med andre ord si: At de ti bud gjelder for å kunne tilfredsstille Gud. Dette igjen vil si at vi vil få rettferdighet ved å følge de ti bud.
  De sier også at det som ble naglet til korset var bare seremonialloven og den borgerlige lovdelen, og ikke den moralske, som er de ti bud. Derfor må vi fremdeles følge de ti bud, for å oppnå Guds rettferdighet.

  I ekstreme tilfeller har jeg lest (og sett på YouTube) at dyrets merke handler om de som ikke holder lørdagen hellig. Det vil med andre ord si at du har dyrets merke, og går fortapt hvis du ikke har lørdagen som helligdag, og holder den hellig.
  La meg bare kort sitere Paulus:
  Kol 2:16f
  16 La derfor ingen dømme dere for mat eller drikke eller med hensyn til høytider eller nymånedager eller sabbat!
  17 Dette er bare en skygge av det som skulle komme, men selve legemet hører Kristus til.

  Loven i GT var bare en skygge av det som skulle komme, men når vi nå tilhører Jesus, som har oppfylt loven for oss, lever vi ikke lenger under loven. Det vil si at Gud straffer oss ikke etter den, og vi oppnår ikke rettferdighet ved den.
  Når sabbaten her er nevnt, så er dette moralloven forresten, det er et av de ti bud.
  Gal 3:11
  11 Og at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven, det er klart, for: Den rettferdige av tro, skal leve.

  Disse utsagnene om at Jesus bare døde for sermoniloven og de borgerlige lovdelene får jeg ikke til å stemme med min Bibel. Jeg har gitt deg to skriftsteder her allerede, men i denne undervisningen bekrefter jeg gang på gang at vi ikke lever ikke under loven, men under nåden!

  Husk at selv de ti bud var for jødene, ikke hedningene.
  Jeg har faktisk undervist før at de ti bud var universale, det vil si for alle. Men de ti bud som ble skrevet i sten, var faktisk for jødene og et tegn på pakten som Gud inngikk med Moses (på veiene av jødene) på Sinai-fjellet
  Sier du nå at de ti bud absolutt har ingen verdi for oss idag da? Nei det sier jeg ikke, men vi er ikke lagt under den og vi oppnår ikke rettferdighet ved den, vi er faktisk død til den. Jeg skal komme tilbake til dette senere.

  La meg også bare kort nevne at da Jesus snakket om loven i Mat 5-7, i det vi kaller bergprekenen, så snakket han helt kart mye om moralloven. Jesus nevner blant annet hvor umulig det er å leve hundre prosent opp til moralloven. Jesus sa blant annet at hvis en mann ser på en kvinne med begjær, har han allerede brutt budet: du skal ikke drive hor.
  Matt 5:27f
  27 Dere har hørt det er sagt: Du skal ikke drive hor!
  28 Men jeg sier dere: Hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte.

  Jesus forklarer egentlig her, og i bergprekenen, at ingen kan klarer å oppnå rettferdighet ved loven. 
Jesus sier det faktisk så sterkt at vår rettferdighet må overgå fariseerne for at vi noen gang skal ha en sjanse til å komme til himmelen. Husk at fariseerne prøvde til punkt og prikke å følge loven, de gjorde det på fulltid.
  Matt 5:20
  20 For jeg sier dere: Hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himlenes rike.

  Jesus går faktisk lenger enn loven ved å si at de også må følge den med tankene. Så vanskelig er det å bli rettferdiggjort ved loven, men da Jesus døde, oppfylte han loven. Jesus gjorde oss dermed rettferdige ved å oppfylle loven for oss.
  Det var også i bergprekenen som Jesus sier følgende:
  Matt 5:17
  17 Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.

  Her sier Jesus at han kom for å oppfylle loven for oss, og det er snakk om moralloven i denne sammenheng!
  Nå sier verken jeg eller Bibelen at loven er opphevet, men den er oppfylt. Ei heller at den et død, men vi er død til den! Det vi si at vi trenger ikke følge den for at Gud skal være fornøyd med oss, for at han skal elske oss eller for å oppnå rettferdighet.

  Jeg har allerede vist deg at det ikke bare var snakk om sermoniloven og den borgerlige loven som Jesus døde for, men også moralloven, de ti bud. Paulus referer veldig klart til moralloven i dette skriftstedet også:
  2Kor 3:3 (eBibelen – Guds Ord)
  3 Det er tydelig at dere er Kristi brev, som er blitt til ved vår tjeneste, ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds Ånd, ikke på steintavler, men på hjertets kjødtavler.

  2 Kor 3:6-11 (eBibelen – Guds Ord)
  6 Han som også gjorde oss dyktige til å være tjenere for en ny pakt, ikke bokstavens pakt, men Åndens pakt. Bokstaven slår nemlig i hjel, men Ånden gjør levende.
  7 Men dersom dødens tjeneste, i bokstaver, inngravert på steiner, var herlig, slik at Israels barn ikke kunne se direkte på ansiktet til Moses, på grunn av hans åsyns herlighet - som var en herlighet som ble borte -,
  8 hvor mye rikere på herlighet skal ikke da Åndens tjeneste bli?
  9 For dersom fordømmelsens tjeneste har herlighet, så skal rettferdighetens tjeneste så mye mer overgå den i herlighet.
  10 For det som slik delvis ble herliggjort, har nå ingen herlighet sammenlignet med den herligheten som er så mye mer overveldende.
  11 For om det som forsvinner hadde herlighet, da skal så mye mer det som forblir ha herlighet.

  Hva er det som slår ihjel, jo loven. Hva var lovens tjeneste? Jo fordømmelse.
  Hvilken lover ble inngravert i stein? Sermoniloven? Nei, du kan lese helt klart at dette var de ti bud, og moralloven.

  Noen lover må vi da følge?
  Noen sier: Nei det handler selvfølgelig ikke om at vi ikke skal spise gris og reker, men Gud vil at vi fremdeles skal leve under de ti bud. 

  Ja vel, så det vil si at du kan ikke lese e.mail på fredag kveld eller klippe plenen på lørdags formiddag. For hvis du skal holde sabbaten hellig, kan du ikke gjøre noe arbeid fra fredag klokken 18:00 til lørdag klokken 18:00. De aller fleste kristne har allerede brutt dette budet.
  Ja men det handler om de andre ni, men kan vi bare plukke ut de bud som passer oss best da? Hvis du skal følge loven så må du gjøre det til punkt og prikke, ikke bare ta ut det som passer oss.
  
Det handler om de to store bud!
  Igjen er det noen som sier: Nei det handler om de to store budene: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, og av all din makt, og din neste som deg selv.
  Har du klart dette? Ja men jeg prøver så godt jeg kan! Men å prøve er ikke godt nok, du må også gjøre det perfekt, og dette er fremdeles loven.

  Gjøre så godt man kan budet
  Noen sier: Vi bare må prøve gjøre så godt vi kan, og håpe at det er bra nok. Dette er fremdeles et bud. Jeg vil kalle det: Gjøre så godt vi kan budet.

  Loven sier ikke: Ja du har gjort det sånn nogenlunde bra så er det godkjent.
  Loven har ikke en graderings skala at hvis du klarer deg over 50 % så er det godkjent, eller til og med 99%. Loven er perfekt og hvis du skal nå opp til den må du også være perfekt. Det holder ikke å være 99,9999% perfekt.

  Kjærligheten er lovens oppfyllelse
  Husk at når Paulus snakker budene så sier han at vi skylder og elske hverandre fordi Gud har elsket oss, og kjærligheten, som bor allerede i oss, har oppfylt loven allerede. Han sier ikke: Du må elske Gud av hele ditt hjerte også videre.

  Johannes understreker dette, og Jesus sa til og med til disiplene sine, like før han ble korsfestet: Et nytt bud gir jeg dere; at slik som jeg har elsket dere, slik skal dere elske hverandre. Han sier her heller ikke: Dere må elske meg og Gud av hele deres hjerte.

  Hva med når Jesus og Johannes sier at vi skal holde hans bud?
  Det er også noen som har diskutert med meg og sagt at Jesus og Johannes sier jo at vi skal holde Guds bud. Så derfor må vi holde de ti bud, men det vil med andre ord si at vi fremdeles er under loven.
  La oss se på noen skriftsteder fra Johannes. Jesus sa følgende:
Joh 15:10
  10 Hvis dere holder fast på mine bud, da blir dere i min kjærlighet, likesom jeg har holdt fast på min Fars bud og blir i hans kjærlighet.

  Hva slags bud er det snakk om her? Noen sier at det er de ti bud, men se hva Jesus sier lenger ned i kapittelet:
  Joh 15:12
  12 Dette er mitt bud at dere skal elske hverandre, likesom jeg har elsket dere.

  Jesus gjentar dette ennå en gang i vers 17:
  Joh 15:17
  17 Dette er mitt bud til dere at dere skal elske hverandre.

  La oss gå til første Johannes brev. Husk at det fremdeles er Johannes som skriver dette.
  1Joh 2:3-7

  3 Ved dette vet vi at vi har lært ham å kjenne, om vi holder hans bud.
 
  4 Den som sier: Jeg kjenner ham! – og ikke holder hans bud, han er en løgner, og sannheten er ikke i ham.

  5 Men den som holder hans ord, i ham er sannelig kjærligheten til Gud blitt fullkommen. Av dette vet vi at vi er i ham.
 
  6 Den som sier at han blir i ham, han er også skyldig til å vandre slik som han vandret.
 
  7 Mine kjære! Det er ikke et nytt bud jeg skriver til dere, men et gammelt, et bud dere har hatt fra begynnelsen av. Det gamle bud er det ord som dere har hørt.


  Vers 7 her er ofte hovedargumentet mot at vi fremdeles er under de ti bud (loven), men dette stemmer ikke. For hva handler både Johannes 17 og det Johannes nevner her i første Johannes brev om? Jo den handler om å dele den kjærligheten Gud har vist oss! Husk også at kjærligheten bor i oss allerede, og Johannes brev handler om noen som kalte seg kristne, men som ikke var det, kjærligheten bodde ikke i dem.

  Som nevnt tidligere så trodde noen av de som leste brevet blant annet at Jesus ikke hadde kommet i kjøtt og blod, de fornektet oppstandelsen og de trodde ikke at det var noe som het synd. De fornektet med andre ord det som Jesus gjorde for oss, de fornektet kjærligheten. Men vi som er kristne har han iboende i oss, vi trenger ikke å gjøre noe for å få kjærligheten til, vi bare trenger å oppdage den.

  I vers 3 her snakkes det om hans bud, hvem sitt bud er dette? Jo Jesus sitt bud, og hva var det budet? Jo det var det vi allerede har sett på: Elske hverandre slik som Han har elsket oss først!
  Dette er ikke bare noe jeg antar, for Johannes siterer hva han selv skrev i Johannes evangeliet, han sier:
  1Joh 3:23
  23 Dette er hans bud, at vi skal tro på hans Sønns, Jesu Kristi navn og elske hverandre, slik han bød oss.

  Når Johannes snakker om at det var et bud som var fra med oss fra begynnelsen av (1Joh 2:7), tror jeg ikke dette i det hele tatt er snakk om loven. For loven var ikke fra begynnelsen av, den kom ved Moses.

  Jeg tror rett og slett at første Johannes brev ble skrevet til personer som Johannes hadde undervist ganske lenge. Dette brevet ble skrevet helt mot slutten av Johannes sitt liv omkring 85-90 år e.kr.
  Det vil si rundt 60 år etter at Jesus sa følgende:
  Joh 13:34
  34 Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre! Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre.

  Når Jesus sa dette rundt 60 år før Johannes skrev dette brevet, var dette nytt, men etter at Johannes hadde undervist dette i flere ti år, så var dette ikke et nytt bud lenger, for de som mottok brevet.
  Johannes bekrefter dette også her:
  1Joh 3:11
  11 For dette er det budskapet som dere hørte fra begynnelsen: at vi skal elske hverandre.


  Skal vi ikke følge loven?
  Jeg har fått spørsmål noen ganger om: Sier du at vi ikke skal følge loven? Og de har krevd et ja eller nei svar av meg.
  Før var jeg litt vag på dette spørsmålet, for jeg følte meg litt satt opp. For det som kom til å skje hvis jeg sa nei, var at de kunne begynne å tviste det jeg sier og dermed anklage meg for å oppfordre til lovløshet.

  Men mitt svar nå er veldig tydelig og klar: JA!!!! Vi er ikke under loven! Gud ber deg ikke prøve å følge den heller! Hvis du er en kristne så er du død til den! Den har ikke lenger noen makt over deg, du trenger ikke være redd for om du har oppfylt dens krav, du er fullstendig død og begravet til den. Vi et totalt skilt fra den, vi skal ikke ha noe med den å gjøre i det hele tatt!
  Nå er du vel litt radikal Tore, du må være en vranglærer. Vet du hva? Paulus var enda mer radikal når det kom til loven og nåden, og han sa faktisk til de som fremdeles ville praktisere omskjærelsen at de måtte skjære av seg hele hele tissen. (Eller lemleste seg selv, for å bruke et litt finere ord. Gal 5:12)

 • Husk å få også med deg undervisningen: Loven og nåden